פיקוח בנייה - שרותים
תכנון:
 • ריכוז ואיפיון הפרויקט על ידי צוות מקצועי, בהתאם להנחיות ולאישור המזמין ועדכנו בשלבי התכנון והביצוע.
 • הכנת מסמכי ההתקשרות עם הצוות המקצועי ואישור חשבונותיו.
 • קביעת מסגרת תקציבית מאושרת.
 • קביעת לוח זמנים לתכנון, מכרזים וביצוע.
 • בקרת איכות התכנון לסטנדרטים מקצועיים.
 • ליווי וקידום תהליכי רישוי.
מכרזים:
 • הנחיית היועצים להכנת ועריכת המכרזים והאומדנים.
 • סיוע בהכנת ובעריכת החומר למכרזים.
 • ביקורת המכרזים והאומדנים.
הצעות לביצוע:
 • ריכוז רשימת קבלנים להגשת הצעות בהתאם לפרוייקט.
 • בדיקת ההצעות והתאמתן למסגרת התקציבית.
 • ניהול משא ומתן עם הקבלנים.
 • המלצות למזמין לבחירת הקבלן.
 • עדכון האומדן התקציבי ולוח הזמנים על פי הסיכומים שהושגו עם הקבלנים.
ביצוע:
 • קביעת נוהלי עבודה בין הגורמים השונים: קבלן, מפקח, מזמין.
 • ניהול ישיבות אתר עם המזמין,הקבלנים, המפקח והמתכננים,
 • הבטחת מעקב ותיאום בין הגורמים השונים, בנושאי איכות הביצוע, לוח הזמנים, עמידה בתקציב.
 • מעקב אחר לוח הזמנים.
 • בדיקה ואישור חשבונות המתכננים והיועצים לגבי פיקוח עליון ו/או תכנון שינויים שנדרשו במהלך הביצוע.
 • ייצוג הקבלנים מול המזמין והיועצים.
 • אישור חשבונות הקבלנים.
 • בדיקה של מילוי הוראות ותנאי החוזה ע"י הקבלן .
תקציב:
 • בדיקה ואישור כמויות.
 • בדיקה ואישור וחשבונות חלקיים .
 • בדיקה ואישור של עבודות נוספות ומחירים חריגים.
 • קיזוזים בחשבונות בהתאם לתנאי החוזה.

  לפרטים ערן פרידמן 0523492740
 
תקציב בנייה
בניית תקציב אישי
כולל הסבר מעמיק על ניהול
התקציב בפרויקט בנייה
[לידיעה המלאה]
איך לבחור אדריכל
תהליך בחירת אדריכל
[לידיעה המלאה]
הכנות לעבודות טיח
אחד השלבים המרכזיים
בבניית בית פרטי: הכנות לטיח
[לידיעה המלאה]